Tóm tắt Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Ngô Trung Hải (VKTQH&ĐTNT)(23/01/2017)

Thông tin tóm tắt luận án: Xem tại đây

Tóm tắt luận án: Xem tại đây

Luận án: Luận án đầy đủ

bình luận