Thông báo số 40/TB-VKTQG ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(20/07/2021)

Về việc sắp xếp phương án làm việc tại các đơn vị trực thuộc:

Viện Kiến trúc Quốc gia yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo về phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca, bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công.

TB-40-VKTQG-Covid-Pg1

bình luận