Thông báo số 07/TB-PCCC về việc Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH(25/11/2020)

PCCC2020-PG1.2

 

PCCC2020-PG2.2

Ban chỉ huy PCCC thông báo và  đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện cử cán bộ, nhân viên thuộc đối tượng tham dự.

bình luận