Thông báo số 04/TB-QLKH V/v: Xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2022(03/03/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, đề nghị các đơn vị đăng ký, xác nhận trước 9 giờ ngày 10/03/2021:

TB-04-QLKH-Pg1

bình luận