Tạp chí Kiến trúc Việt Nam: Diễn đàn thông tin khoa học-Nơi nuôi dưỡng, tập hợp và phát huy môi trường Nghiên cứu khoa học, lý luận và phê bình kiến trúc(12/10/2021)

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam thành lập năm 1994, là Tạp chí Khoa học chuyên ngành về Kiến trúc của Bộ Xây dựng được phổ cập rộng rãi toàn quốc trên cả 2 hình thức báo in và trang thông tin điện tử. Tạp chí đã đóng góp hiệu quả tốt trong phổ biến kiến thức khoa học, phản biện xã hội dưới góc độ là những bài báo nghiên cứu khoa học của các chuyên gia Ngành và liên ngành Xây dựng về lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch phát triển đô thị.

Từ năm 2006, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã khẳng định hướng đi riêng, thực hiện nội dung theo hình thức các chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực Kiến trúc, quản lý và phát triển Đô thị, nông thôn trên từng số Tạp chí. Điều này đã tạo nên một diễn đàn chuyên môn sâu sắc, tạo thương hiệu, vị thế khác biệt cho Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

Qua đó, KTVN đã khẳng định vai trò là diễn đàn thông tin khoa học và chuyên môn sâu sắc. Là nơi kết nối, tập hợp các chuyên gia và nuôi dưỡng môi trường Nghiên cứu khoa học, lý luận và phê bình kiến trúc, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và quản lý nhà nước về lĩnh vực Kiến trúc, phát triển đô thị nông thôn.

Các chuyên đề chuyên sâu Tạp chí KTVN thực hiện từ năm 2006 đến nay được chia thành 6 nhóm nội dung lớn như sau:

Thongtin-01

Thongtin-02Thongtin-03Thongtin-04TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

bình luận