Nghiệm thu cơ sở 03 Đề tài thuộc “Đề án trợ cấp giúp NKT giai đoạn 2012 – 2020”(22/12/2017)

Chiều 22/12, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp nghiệm thu dự án cấp cơ sở 03 Đề tài thuộc “Đề án trợ cấp giúp NKT giai đoạn 2012 – 2020”. Ts.Kts Nguyễn Tất Thắng (Chủ tịch Hội đồng) thay mặt lãnh đạo Viện tham dự và chủ trì buổi họp.

DEF_1521up

Trong thời gian vừa qua, khi tiếp cận ý kiến phản hồi về vấn đề xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng tại nhiều địa phương còn thiếu thông tin, chưa có nhận thức và hiểu biết đầy đủ. Các địa phương cũng yêu cầu ngoài các văn bản có tính pháp quy cần phải xây dựng và ban hành sổ tay hoặc cẩm nang hướng dẫn thiết kế cụ thể cho từng loại công trình. Bên cạnh các quy định cần có các hình vẽ minh họa là ví dụ như cung cấp kinh nghiệm, kỹ năng thiết kế để các đơn vị tư vấn dễ dàng vận dụng.

Với mục tiêu biên soạn bộ sổ tay, tài liệu kiểm tra, bộ tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế các loại công trình đảm bảo người khuyết tật dùng trong công tác tập huấn, đào tạo, phù hợp với hội nhập quốc tế, xóa đi những rào cản cho người khuyết tật, hướng đến xã hội hòa nhập, không ngăn cách: Phù hợp với các thông số nhân trắc của người Việt Nam; Đáp ứng yêu cầu của QCVN 10:2014/BXD; Phù hợp với Luật người khuyết tật và các văn bản dưới Luật; Phù hợp với công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật.

03 đề tài thuộc “Đề án trợ cấp giúp NKT giai đoạn 2012 – 2020” bao gồm: Soát xét bộ TCVN về xây dựng công trình đảm bảo NKT tiếp cận, sử dụng; Xây dựng tài liệu kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCVN 10:2014/BXD; Xây dựng sổ tay hướng dẫn TK các loại CTXD đảm bảo NKT tiếp cận, sử dụng.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã xem xét, góp ý để hoàn thiện nội dung, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tác giả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hội đồng Ts.Kts Nguyễn Tất Thắng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện dự án.

bình luận