Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu(07/10/2020)

Căn cứ Công văn số 10-CV/ĐU ngày 30/9/2020 của Đảng uỷ Bộ Xây dựng về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu;

Thực hiện Công văn số 582-CV/BTG ngày 24/9/2020 của Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020) theo hướng dẫn số 153-HD/BTGTWW ngày 18/9/2020 và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương,

Được sự chỉ đạo của Bí thư Đảng uỷ Viện Kiến trúc Quốc gia, VPĐU đề nghị Bí thư các Chi bộ thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu trong các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ/sinh hoạt chuyên đề.

(Đề cương tuyên truyền gửi kèm)

TuyenTruyenKyNiem100namNgaySinhToHuu

Dongchi-To Huu

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Tố Hữu

VPĐU Viện Kiến trúc Quốc gia đề nghị Bí thư các Chi bộ tuyên truyền, phổ biến tới các đảng viên trong Chi bộ./.

bình luận