Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025(14/08/2020)

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng cùng 198 đại biểu đại diện cho trên 1.800 Đảng viên của 45 Chi, Đảng bộ trực thuộc Bộ Xây dựng.

Toancanh-dai hoi

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, qua đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng và sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý Nhà nước ngành Xây dựng theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị… theo quy hoạch và kế hoạch.

LeQuangHung-Bithu

Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; tăng cường kiểm soát việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng; tập trung thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của Ngành; tích cực đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đẩy mạnh cổ phần hóa, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…

Về công tác xây dựng đảng: Đảng ủy Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ triển khai học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện có hiệu quả; tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Doanchutich

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐU“về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay” với 8 nhóm tiêu chí cụ thể nhằm tăng cường tính tiên phong, gương mẫu và xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa nêu gương trong từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị: Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 101 của Ban Bí thư; Quy định số 55 của Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Toancanh-daihoi2

Toàn cảnh Đại hội

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từng năm và triển khai cụ thể tới các Đảng; Chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm sát nội dung, yêu cầu của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Xây dựng. Đảng ủy Bộ ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Đảng viên Đảng bộ Bộ Xây dựng. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, để cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên đơn vị mình….

SonMinhThang-UVTWĐ-BTĐUK

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, VLXD, thị trường BĐS, quản lý Nhà nước, các dịch vụ công. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong cả nước.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế tiêu cực, thất thoát lãng phí xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng, bảo đảm trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Ngành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Xây dựng cũng đã có bước chuyển biến rõ rệt, đi vào thực chất và hiệu quả. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng trong 5 năm qua đã có đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, ngay sau Đại hội, BCH khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và cả năm. Đồng thời, bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể, phối hợp tốt với lãnh đạo Bộ, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Xây dựng đoàn kết, trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

Tại đại hội, các Đại biểu đã trình bày tham luận, bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội sáng 14/8/2020:

Bieuquyet-taidaihoi1

 

Bieuquyet-taidaihoi2

Bophieu-4

Bophieu-1

Bophieu-3

Bophieu-4

 

Báo điện tử Xây dựng

Vân Anh – Linh Anh – Hữu Mạnh

bình luận