Quyết định số 1337/QĐ-BXD ngày 13/10/2020 về việc kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (Hiệu lực 13.10.2020)(19/10/2020)

bình luận