Quyết định số 949/QĐ-BXD ngày 20/07/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ (Hiệu lực 20.07.2020)(27/07/2020)

bình luận