Quyết định số 941/QĐ-BXD ngày 17/07/2020 về việc Thành lập Tổ công tác và tổ giúp việc công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Hiệu lực 17.07.2020)(23/07/2020)

bình luận