Quyết định số 931/QĐ-BXD ngày 15/7/2020 về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Hiệu lực 05.07.2020)(20/07/2020)

bình luận