Quyết định số 912/QĐ-BXD ngày 09/7/2020 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Hiệu lực 09.07.2020)(13/07/2020)

bình luận