Quyết định số 901/QĐ-BXD ngày 07/07/2020 về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ (Hiệu lực 07.07.2020)(13/07/2020)

bình luận