Quyết định số 816/QĐ-BXD ngày 18/6/2020 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/202 0 của Thủ tướng Chính phủ (Hiệu lực 18.06.2020)(22/06/2020)

bình luận