Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/06/2020 về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Hiệu lực 17.06.2020)(17/06/2020)

bình luận