Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 03/06/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (Hiệu lực 03.06.2020)(12/06/2020)

bình luận