Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 22/04/2020 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng (Hiệu lực 22.04.2020)(28/04/2020)

bình luận