Quyết định số 1100/QĐ-BXD ngày 18/08/2020 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới (Hiệu lực 18.08.2020)(27/08/2020)

bình luận