Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hiệu lực 27.07.2020)(03/08/2020)

bình luận