Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 19/03/2020 của Bộ Xây dựng về việc phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành Xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Xây dựng (có Hiệu lực 19.03.2020)(23/03/2020)

bình luận