Công văn đến số 405 ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Bộ Xây dựng(01/11/2021)

Thực hiện công văn số 4362/BXD-KHCN ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN thực hiện Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

CV-4362-BXD-KHCN-1

bình luận