Công bố toàn văn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phong đã hoàn thành trước hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện(15/04/2024)

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KIẾN TRÚC

 

Tên đề tài luận án: “Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”

Chuyên ngành: Kiến trúc                              Mã ngành: 9.58.01.01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Phong            Ngày bảo vệ: 15/01/2024

Người hướng dẫn khoa học:

  • KTS. Trương Văn Quảng;
  • TS.KTS. Lương Tú Quyên.

Tên cơ sở đào tạo: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

Các nội dung thông tin về đề tài luận án đã công bố trên cổng thông tin điện tử gồm:

  1. Tóm tắt Luận án;
  2. Thông tin điểm mới;
  3. Toàn văn Luận án;

Xem chi tiết tại đây: Toàn văn luận án của NCS Nguyễn Văn Phong

 

Nguồn: Trung tâm Đào tạo và hợp tác Quốc tế – Viện Kiến trúc Quốc gia

Đức Nguyên

bình luận