TRUNG TÂM THI CÔNG KIN TRÚC – M THUT

Địa chỉ: Tầng 4, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

email: kientrucmythuat2018@gmail.com

Giám đốc: Đặng Quốc An

Giám đốc: ThS. Điêu khắc Đặng Quốc An

Phó giám đốc: KTS Nguyễn Vinh Thăng

Phó Giám đốc: ThS.KTS Nguyễn Vinh Thăng

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Lập và trình Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia kế hoạch 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của trung tâm.

2. Tham gia nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực kiến trúc, bao gồm: lý luận và phê bình kiến trúc; tu bổ, kiến trúc, mỹ thuật.

3. Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan bao gồm: kiến trúc công trình; kiến trúc cảnh quan; trang trí nội, ngoại thất; thiết kế mỹ thuật, tượng đài, phù điêu, tôn tạo, bảo tồn kiến trúc truyền thống, kiến trúc cổ, các di sản và di tích kiến trúc; xây dựng và phát triển bảo tàng kiến trúc Việt Nam; điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu trong lĩnh vực, tranh hoành tráng.

4. Phối hợp tham gia đề xuất và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hàng năm.

5. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, hạ tầng bao gồm :

5.1. Lập thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật;

5.2. Tư vấn đầu tư; tư vấn lập dự án và thiết kế xây dựng công trình, khảo sát địa chất; tư vấn thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình xây dựng;

5.3. Tư vấn mời thầu và đấu thầu, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, văn hóa, mỹ thuật;

5.4. Khảo sát, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình văn hóa, công trình di tích di sản, tượng đài, tranh phù điêu trang trí và thi công mô hình sa bàn.

6. Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong thiết kế và thi công các công trình xây dựng.

7. Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật liệu vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ việc hoàn thiện và trang trí nội ngoại thất công trình.

8. Tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, thi công nội, ngoại thất công trình xây dựng; thi công phục chế sửa chữa, trùng tu bảo tồn công trình di tích, thi công các công trình văn hóa, mỹ thuật, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng.

9. Tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm tư vấn, thi công, nghiêm cứu khoa học theo phân cấp quản lý và quy chế của Viện.

10. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

11. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn có giá trị dưới 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng); hợp đồng kinh tế về thi công các công trình có giá trị dưới 20.000.000.000 VNĐ (hai mươi tỷ đồng). Đối với các hợp đồng kinh tế về tư vấn, thi công có giá trị lớn hơn phải được uỷ quyền của Viện trưởng.

12. Được sử dụng giấy chứng nhận khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Viện Kiến trúc Quốc gia.

13. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

15. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.

16. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

D9

giai tri

hien vat

mh kien truc quy hoach

mo hinh 1

mo hinh 2

NVH

tranh hoanh trang1

Bieutuong

Giải Nhất cuộc thi thiết kế, sáng  tác biểu tượng tỉnh Hải Dương (Được lựa chọn để xây dựng)