TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN TRUNG

Đường Nguyễn Phan Chánh, khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại:02343815694         Fax: 02343815694

Phó Giám đốc PT: ThS.KTS Nguyễn Ngọc Minh

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN:

1. Dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu.

2. Tổ chức nghiên cứu thiết kế, xây dựng thực nghiệm và chuyển giao các công nghệ và công nghệ mới, công nghệ thích hợp trong xây dựng công trình hạ tầng xã hội và công trình hạ tầng kỹ thuật ở các đô thị, các điểm dân cư trên địa bàn được giao; nghiên cứu lịch sử, bảo tồn, lý luận, tiêu chuẩn và các lĩnh vực khác phát triển kiến trúc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; thi công các công trình xây dựng; sửa chữa, phục hồi và phục chế các công trình di tích lịch sử, bảo tồn các công trình cổ.

3. Tổ chức nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực kiến trúc, bao gồm: lý luận và phê bình kiến trúc; lịch sử phát triển kiến trúc Việt Nam và thế giới; tu bổ, tôn tạo, kiến trúc truyền thống, kiến trúc cổ; tham gia xây dựng và phát triển bảo tàng kiến trúc Việt Nam; điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu trong lĩnh vực kiến trúc.

4. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phương pháp luận, hệ thống hoá tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch mà Viện giao, tham gia tổ chức nghiên cứu biên soạn, ứng dụng về tiêu chuẩn hoá, điển hình hoá trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

5. Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch, xây dựng bao gồm: kiến trúc công trình, kiến trúc cảnh quan; trang trí nội, ngoại thất; môi trường trong kiến trúc; thiết kế đô thị đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, kinh tế – xã hội, lịch sử, văn hoá của từng địa phương, từng vùng mà Viện giao.

6. Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ việc hoàn thiện và trang trí nội ngoại thất công trình.

7. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức tiếp nhận, điều phối, giám sát, thực hiện các dự án về phát triển đô thị và nông thôn được Bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc quốc gia hoặc các tổ chức khác giao.

8. Lập quy hoạch xây dựng và đô thị, quy hoạch định hướng, quy hoạch chung cho các khu chức năng đặc thù (di tích, di sản, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái, tái định cư), quy hoạch nông thôn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch bảo tồn, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan; nhà ở nông thôn kết hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên theo nhiệm vụ Viện giao.

9. Tư vấn đầu tư: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình, giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế, thi công trang trí nội, ngoại thất công trình xây dựng.

10. Khảo sát đo đạc địa hình, địa chất, quan trắc, kiểm tra đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng, công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dự án đầu tư xây dựng.

11. Tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

12. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn có giá trị dưới 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng), hợp đồng kinh tế về thi công các công trình có giá trị dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng). Đối với các hợp đồng kinh tế về tư vấn, thi công có giá trị lớn hơn phải được uỷ quyền của Viện trưởng

13. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

15. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.

16. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.