Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 17/TT-BXD Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng(21/03/2022)

Ngày 22/12/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BXD Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, Thông tư này quy định các yêu cầu về hoạt động giám định xây dựng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện các quy định của Thông tư.

Theo đó, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/02/2022 và thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chi tiết Thông tư số 16/2021/TT-BXD xem file đính kèm tại đây!

bình luận