Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng (06/04/2022)(12/04/2022)

Ngày 06/04/2022, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD nhằm thực hiện triển khai các chủ trương, định hướng của Đảng về chuyển đổi số quốc gia chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bộ Xây dựng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số của ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 của ngành Xây dựng phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chiến lược phát triển của ngành Xây dựng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Chi tiết Chỉ thị số 02/CT-BXD xem file đính kèm tại đây!

bình luận