Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XI)(13/04/2015)

Ngày 10/04/2015, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc Gia – Bộ Xây dựng (VIAr) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Tham dự hội nghị, có sự hiện diện của Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia – Đỗ Thanh Tùng, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Viện Kiến Trúc quốc gia và các cán bộ đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Kiến trúc Quốc gia.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hà – Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày những nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại các tổ chức đảng trực thuộc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII; đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Những quan điểm, nội dung cơ bản trong 02 đề án đã được Hội nghị thông qua gồm: Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số thông tin cần thiết về kết quả Hội nghị TW lần thứ 10.

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện Viện Kiến trúc Quốc Gia – Bộ Xây dựng (VIAr) nắm được nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp; tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại các tổ chức đảng trực thuộc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến Nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến Nghị quyết

Lãnh đạo Đảng Ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tại Hội Nghị

Lãnh đạo Đảng Ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tại Hội Nghị

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 

bình luận