Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018(05/06/2018)

Ngày 24/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1207/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Căn cứ: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 07/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg; Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường; và Công văn số 2035/BTNT-TTTTNMT ngày 20/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Rà soát, báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017, triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

a) Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Liệt kê các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng trên địa bàn và gửi phiếu điều tra (theo mẫu tại Phụ lục 1) đến các cơ sở và tổng hợp các phiếu điều tra từ các cơ này trước ngày 15/6/2018.

Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 và kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này, gửi kèm theo tất cả các báo cáo của các đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục 1) về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2018.

b) Đối với các Tổng Công ty, Công ty, các cơ sở sản xuất ngành xây dựng, các đơn vị sự nghiệp do Bộ Xây dựng quản lý: Các Tổng Công ty rà soát, liệt kê các công ty, cơ sở sản xuất trực thuộc và gửi phiếu điều tra (theo mẫu tại Phụ lục 1) xuống các đơn vị.

Tất cả các đơn vị rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường;

Các cơ sở, đơn vị sản xuất ngành xây dựng xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 và kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2018 của đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo công văn này, gửi về Sở Xây dựng địa phương/Tổng Công ty chủ quản trước ngày 15/6/2018. Các Tổng Công ty tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Tổng Công ty theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 2, gửi kèm theo báo cáo của các đơn vị trực thuộc (theo mẫu tại Phụ lục 1) về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2018.

2. Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018

a) Rà soát, tăng cường công tác bảo vệ môi trường: Rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”; Rà soát công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị; Thực hiện các nội dung của Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;

Tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm còn tồn đọng; Tổ chức vệ sinh, làm sạch môi trường tại trụ sở, nơi làm việc của đơn vị; Tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn.

b) Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân và cán bộ công nhân viên cùng hành động bảo vệ môi trường. Thiết kế biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 tải tại địa chỉ:

https://drive.google.com/file/d/1BhaGnZgBNILAKQK8fG5tq9SJ_bve7ARd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vwvIoBkwILLGFQL1ZlJz7MeFKu89RhAb/view?usp=sharing

  1. c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về bảo vệ môi trường. Phát động các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.Kết thúc “Tháng hành động vì môi trường” đề nghị các đơn vị báo cáo Kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 về Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2018.

    Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng, Số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

    Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:  Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên Vụ KHCN&MT – Bộ Xây dựng.

    Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 234; Fax: 024.39785654; Di động: 0983140200; Email:loibxd77@gmail.com.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1207/BXD-KHCN.

bình luận