Thực hiện Thông báo số 1594/TB-BXD-VP ngày 11 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng(14/05/2021)

Về việc đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 03 năm (2022-2024)

 

TB-1594-BXD-Pg1

TB-1594-BXD-Pg2

TB-1594-BXD-Pg3

bình luận