Thực hiện công văn số 943/BXD-KHCN ngày 22/03/2021 của Bộ Xây dựng(24/03/2021)

V/v đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng nâng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Xây dựng

CV-943-BXD-KHCN-Pg1

CV-943-BXD-KHCN-Pg2

CV-943-BXD-KHCN-Pg3

 

bình luận