Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Đặng Xuân Tiến(16/10/2023)

Thông tin tóm tắt về những đóng góp mới của luận án Tiến sĩ như sau:

 

–      Tên luận án:    TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÀNG VÀ KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC XƠ  ĐĂNG, TỈNH KON TUM

–      Chuyên ngành:    Kiến trúc Mã số: 9.58.01.01

–      Nghiên cứu sinh:   ĐẶNG XUÂN TIẾN

–      Người hướng dẫn khoa học:

  1. TS. KTSTrương Văn Quảng
  2. PGS.TS.KTS Hoàng Vĩnh Hưng

–      Cơ sở đào tạo: Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng)

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

  1. Những đặc điểm biến đổi của làng Xơ Đăng và kiến trúc truyền thống.

– Phân loại và đúc kết 06 dạng biến đổi của không gian làng và khái quát hóa những sự biến đổi của kiến trúc truyền thống trên các phương diện: Biến đổi về chức năng, bố cục; vật liệu; kết cấu và loại hình dựa trên cơ sở dữ liệu khảo sát 98 làng người Xơ Đăng tại huyện Tu Mơ Rông – tỉnh KonTum và kết hợp phương pháp luận về hình thái học.

– Đồng thời tìm ra nguyên nhân, những yếu tố tác động gây ra những sự biến đổi đó, phân định theo các mốc thời gian. Các yếu tố tác động cũng được đánh giá theo mức độ ảnh hưởng. Trong đó, chính sách quản lý là yếu tác động mạnh mẽ nhất, xuất hiện trong tất cả các giai đoạn. Tiếp theo là sự biến đổi các yếu tố tự nhiên. Một yếu tố tác động mang đặc trưng của dân tộc Xơ Đăng đến sự biến đổi về văn hóa – tín ngưỡng với sự chuyển biến lớn về mặt tín ngưỡng từ thờ thần sang thờ Chúa. Ngoài ra, làng truyền thống của người Xơ Đăng còn chịu ảnh của một số yếu tố khác như: sự biến đổi của các mối liên kết xã hội, phương thức sản xuất.

– Việc xác định những yếu tố tác động và phân tích mức độ ảnh hưởng, mốc thời gian giúp người quy hoạch và hoạch định chính sách có cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển của làng Xơ Đăng, từ đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp với đặc điểm hình thành và phát triển của cộng đồng dân cư dân tộc này.

  1. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá, phân loại làng theo các yếu tố bảo tồn

– Bộ tiêu chí được xây dựng để Đánh giá đồng thời Phân loại làng theo các yếu tố bảo tồn (bảo tồn, tái thiết, chuyển đổi).

– Bộ tiêu chí phân bổ đều giữa các tiêu chí mang tính định lượng và định tính, nhằm cân bằng giữa bộ tiêu chí của các cơ quan nhà nước (thiên về định lượng) và những đề xuất trong các tác phẩm nghiên cứu đã công bố (thiên về định tính).

  1. Bổ sung các yếu tố để tăng khả năng cường khả năng thích ứng và phục hồi cho không gian làng dân tộc Xơ Đăng.

– Đề xuất các giải pháp cho lõi làng mở rộng, để đảm bảo cho việc thích ứng với các thành phần mới theo sự biến đổi của thời gian.

– Đề xuất quỹ dự phòng cho những biến đổi đó để những yếu tố truyền thống không bị thay đổi hoặc làm mất đi.

 – Đánh giá khả năng đáp ứng của các giải pháp đề xuất bằng việc thực hiện nghiên cứu thí điểm trường hợp xã Đăk Na. Các giải pháp đề xuất cũng bổ sung cho những tồn tại của các đồ án Quy hoạch Nông thôn mới hiện hữu.

Đường Link tham khảo tại đây: https://vienkientrucquocgia.gov.vn/

 

 

bình luận