THÔNG BÁO V/v Thực hiện Công văn số 04/VKTQG-KHTC ngày 13 tháng 01 năm 2021(15/01/2021)

Thực hiện Công văn số 04/VKTQG-KHTC ngày 13 tháng 01 năm 2021

Về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư  số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính

TB-04-TK2020-Pg1

TB-04-TK2020-Pg2

bình luận