Thông báo số 35/TB-TCHC ngày 29/03/2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(08/04/2021)

Về việc cử cán bộ đăng ký tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chínhTB-23-HVQLCBXD-pg2

TB-23-HVQLCBXD-pg3

 

TB-23-HVQLCBXD-pg4

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu gửi danh sách cán bộ đăng ký trước ngày 08/04/2021 ./.

 

bình luận