Thông báo số 29/TB-VKTQG ngày 10 tháng 06 năm 2021(14/06/2021)

Về việc niêm yết công khai Bản kê khai tài  sản, thu nhập cá nhân năm 2020 của Cán bộ công chức, viên chức thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

TB-29-VKTQG-KKTS2020

bình luận