Thông báo số 161/TB-TCHC về việc Rà soát việc sử dụng văn bằng 2 trình độ Đại học của Trường Đại học Đông Đô (kèm theo CV số 5151-BGDĐT-GDĐH của Bộ GD&ĐT)(09/12/2020)

TB-161-TCHC-Pg1

TB-161-5151-BGDDT-TCHC-Pg2

bình luận