Thông báo số 140/TB-BXD ngày 01/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2021(02/12/2020)

TB140-BXD-Pg1

TB140-BXD-Pg2

bình luận