Thông báo số 12/TB-VKTQG Về việc Tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng Công chức, viên chức lãnh đạo quản lý năm 2020 Viện Kiến trúc Quốc gia(16/03/2021)

TB-12-TB-VKTQG-pg1

Đề nghị các cá nhân có trong thành phần dự hội nghị có mặt đầy đủ và đúng giờ ./.

bình luận