Thiết kế điển hình Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh(15/09/2022)

Tên đề tài, dự án: Thiết kế điển hình Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh

Chủ nhiệm: ThS. KTS Nguyễn Quốc Hoàng

Nhóm nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn & Thiết kế điển hình hóa Xây dựng

Năm thực hiện: 2017-2018

Đơn vị thực hiện: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

bé x©y dùng

TÓM TẮT:

1.Mục tiêu:

– Đề xuất thiết kế điển hình công trình “Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh” nhằm công nghiệp hóa xây dựng, tiết kiệm thời gian công sức thiết kế và nâng cao chất lượng xây dựng hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời nó cũng tạo điều kiện để nâng cao trình độ kỹ thuật thiết kế, rút ngắn thời gian lập hồ sơ thiết kế và dự toán, giảm chi phí về vật liệu, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc tại địa phương.

– Các mẫu thiết kế điển hình làm cơ sở cho việc hướng dẫn thiết kế, thiết kế mới công trình Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh

2. Các yêu cầu vận dụng:

– Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Không áp dụng trực tiếp các thiết kế điển hình như hồ sơ thi công. Các giải pháp thiết kế chỉ mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng.

– Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc.

3. Nội dung nghiên cứu: Bao gồm thuyết minh chung, phần nghiên cứu cơ bản và các mẫu Thiết kế điển hình.

a. Phần nghiên cứu cơ bản:

– Dựa trên kết quả khảo sát về cơ sở vật chất, đặc điểm, hình thức kiến trúc, số lượng cán bộ làm việc, mật độ dân cư đến làm việc tại các trụ sở bảo hiểm xã hội trên toàn quốc, tập NCCB đã sơ đồ hóa các giải pháp bố cục mặt bằng, sơ đồ giao thông đảm bảo khả năng tiếp cận tiện lợi.

b. Phần thiết kế mẫu: Tập TKĐH đưa ra 06 phương án cho 02 quy mô cấp huyện và cấp tỉnh

– Trụ sở BHXH cấp Tỉnh(cho 03 loại: loại 1; loại 2; loại 3): 03 mẫu

+ Trụ sở BHXH cấp Tỉnh (loại 1): dự kiến ≥ 150 cán bộ làm việc

+ Trụ sở BHXH cấp Tỉnh (loại 2): dự kiến 100÷150 cán bộ làm việc

+ Trụ sở BHXH cấp Tỉnh (loại 3): dự kiến ≤ 100 cán bộ làm việc

– Trụ sở BHXH cấp Huyện(cho 03 loại: loại 1; loại 2; loại 3): 03 mẫu

+ Trụ sở BHXH cấp Huyện (loại 1): dự kiến ≥ 36 cán bộ làm việc

+ Trụ sở BHXH cấp Huyện (loại 2): dự kiến 25÷36 cán bộ làm việc

+ Trụ sở BHXH cấp Huyện (loại 3): dự kiến ≤25 cán bộ làm việc

KẾT QUẢ:

Đề xuất mẫu thiết kế điển hình: 06  thiết kế mẫu

Bản PDF Tải về
Trụ sở BHXH cấp Tỉnh(cho 03 loại: loại 1; loại 2; loại 3) Download
Trụ sở BHXH cấp Huyện(cho 03 loại: loại 1; loại 2; loại 3) Download

 Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.

Nguồn: Phòng NCUD KHCNKT

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp

bình luận