TCVN 12872:2020, Nhà thương mại liên kế – Yêu cầu chung về thiết kế (Shophouse – General Requirements for Design)(07/07/2021)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà thương mại liên kế (Nhà thấp tầng liên kế xây dựng trên đất sử dụng vào mục đích thương mại – dịch vụ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

TCVN12872-2020

          Tên đề tài: Nhà thương mại liên kế – yêu cầu chung vê thiết kế

          Chủ nhiệm đề tài:        TS.KTS Đào Thị Tiến Ngọc

          Nhóm nghiên cứu:      ThS.KTS Nguyễn Bảo sơn

                                                  KTS Nguyễn Minh Phú

                                                  KTS Nguyễn Anh Tuấn

                                                  KTS Lê Duy Dương

                                                  KTS Tô Vân Anh

                                                  KTS Ngọc Thị Huyền

                                                  KTS Vũ Hoài Phong

          Năm hoàn thành: 2020

          Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn điểm hình hóa Xây dựng

          Mục lục:

Mucluc

          TCVN 12872: 2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia Biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

            Mục tiêu nghiên cứu:

           Mục đích đưa ra các quy định, yêu cầu chung cho thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà thương mại liên kế:

           Kết quả nghiên cứu:

          Kết quả áp dụng được vào thực tiễn trên cơ sở các thuật ngữ, định nghĩa, nguyên tắc chung, và yêu cầu thiết kế kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chống cháy, hệ thống kỹ thuật bên trong công trình, thang máy, hoàn thiện,…

Quyết định về việc công bố tiểu chuẩn quốc gia số 1025/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Nguồn: VIAr)

bình luận