Phát triển công trình xanh Việt Nam hiện nay – Vấn đề thực hiện như thế nào(11/02/2022)

Ý kiến đại biểu tại Hội thảo “Xu hướng phát triển Công trình xanh trong kiến trúc Việt Nam” (Viện Kiến trúc Quốc gia – Tạp chí Kiến trúc Việt Nam)

VT-DoThanhTung

ThS.KTS Đỗ Thanh Tùng – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia

Hội thảo “Xu hướng phát triển Công trình xanh trong kiến trúc Việt Nam” đã tập trung thảo luận vào 03 khía cạnh: Thực trạng nghiên cứu – Thực tiễn trong quản lý và Thực tế trong xã hội về phát triển CTX Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Tại hội thảo này, chúng ta cũng thấy rằng việc bàn về phát triển CTX Việt Nam vào thời điểm này sẽ không phải là chuyện bàn luận thế nào là CTX, đô thị xanh nữa mà nên tập trung vào vấn đề thực hiện như thế nào?

Muốn thực thi và triển khai tốt một chủ trương, chính sách nào đó thì cần đặt ra những lộ trình thực hiện cụ thể. Nếu năm 2022 mở ra một giai đoạn mới thì chúng ta cần đặt ra chương trình thực hiện 5 năm, 10 năm, 15 năm tiếp theo là gì? Trong đó, mỗi lộ trình sau 3 năm là sơ kết vấn đề thực hiện, hết 5 năm là tổng kết kết quả lộ trình.

Vấn đề cần chú trọng tiếp theo là tạo nên những cơ hội tìm kiếm các giải pháp khoa học, đề xuất mới, mô hình mới cho phát triển CTX tại Việt Nam. Điều này sẽ được thực hiện qua chủ trương, chính sách khuyến khích cụ thể của nhà nước, qua công tác truyền thông, tổ chức các diễn đàn trao đổi, tìm kiếm các giải pháp thường xuyên để phổ biến rộng khắp trong xã hội. Và quan trọng là sự tiếp nhận của cơ quan quản lý để chuyển hóa nó thành những bộ công cụ pháp lý đi vào thực thi cụ thể.

Thực tiễn, công cuộc phát triển CTX tại Việt Nam về mặt pháp lý, chủ trương, chính sách, định hướng của nhà nước đã khá rõ ràng; Nhận thức về nó cũng đã thâm nhập vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, những vấn đề trên lại đang song hành rải rác ở các luật như: Luật Nhà ở, Luật Kiến trúc, Luật Quy hoạch, Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050…

Do vậy, để có những công cụ cho việc thực thi, quản lý, phát triển CTX thì việc điều chỉnh từ luật đến nghị định, thông tư hướng dẫn cần sớm có. Kết quả của những nghiên cứu này phải là cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng phát triển CTX tại Việt Nam. Qua đó có được những bộ công cụ để phổ biến, thực thi một cách tích cực, hiệu quả.

Các kết quả giám sát trong nghiên cứu sẽ bao gồm rất nhiều nội dung, từ vấn đề môi trường sống, năng lượng đô thị, cho đến tác động biến đổi khí hậu, những giải pháp thiết kế CTX phù hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng vào thực tiễn để thích ứng với điều kiện kinh tế Việt Nam… Nghiên cứu phát triển CTX Việt Nam hiện nay cũng chính là phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển đô thị và nông thôn bền vững, bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu./.

bình luận