Nghiệm thu cấp Bộ dự án “Điều tra khảo sát lập hồ sơ khoa học các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng vùng Nam bộ. Giải pháp bảo tồn và khai thác trong xu hướng hiện nay”(22/09/2017)

Sáng 22/9, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia đã báo cáo 02 dự án nghiên cứu khoa học là “Điều tra khảo sát lập hồ sơ khoa học các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng vùng Nam bộ. Giải pháp bảo tồn và khai thác trong xu hướng hiện nay”.

DEF_1217up

Báo cáo tóm tắt kết quả dự án “Điều tra khảo sát lập hồ sơ khoa học các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng vùng Nam bộ. Giải pháp bảo tồn và khai thác trong xu hướng hiện nay”, nhóm nghiên cứu đã đánh giá tổng quan cũng như đi sâu về mảng kiến trúc công trình tôn giáo tín ngưỡng mang văn hóa đặc sắc, nhiều nét riêng biệt của vùng Nam Bộ. Những điều tra và nghiên cứu này là căn cứ cho các nhà quản lý, những người thiết kế khai thác kế thừa các yếu tố truyền thống vào sáng tác của mình để tạo dựng bộ mặt kiến trúc Việt Nam hiện đại đậm đà bản sắc.

Đây là dự án mở đầu và có thể là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về hệ thống quỹ di sản kiến trúc vùng Nam Bộ nhằm xây dựng hệ thống hồ sơ dữ liệu di tích vùng Nam Bộ một cách đầy đủ nhất trong phạm vi có thể.

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT đã xem xét kỹ lưỡng, góp ý để hoàn thiện nội dung, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tác giả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết thúc buổi họp, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự án theo góp ý để nghiệm thu chính thức.

bình luận