Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(09/10/2014)

Thực hiện Kế hoạch số 704/KH-CĐXD ngày 24/9/2014 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện một số hoạt động cụ thể trong thời gian tới. “Công nhân, viên chức, lao động tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” được lựa chọn là chủ đề của ngày pháp luật.

 

1. Nội dung

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; tiếp tục tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 và Điều 10 Hiến pháp về Tổ chức Công đoàn, Bộ Luật lao động 2012, Luật công đoàn 2012, Điều lệ công đoàn 2013 và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đặc biệt triển khai Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

2. Hình thức

– Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức Công đoàn về ý nghĩa Ngày Pháp luật, về các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật của cơ quan, đơn vị.

– Tuyên truyền cổ động trực quan về ý nghĩa Ngày Pháp luật như: pano, áp phích, tài liệu, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức Hội thảo, toạ đàm, hội nghị triển khai, tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ, CNVCLĐ về Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của Tổng Liên đoàn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ.

– Vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và được Bộ Tư pháp cụ thể hoá phát động trong toàn quốc.

3. Thời gian

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014 bắt đầu từ 01/10/2014 đến hết 30/11/2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 03/11/2014 đến ngày 9/11/2014.

4. Tổ chức thực hiện

a. Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng:

– Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, triển khai tới công đoàn cơ sở.

– Lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật.

b. Công đoàn cơ sở trực thuộc:

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị báo cáo cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và báo cáo kết quả (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng trước ngày 05/12/2014 để tổng hợp báo cáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

 

1

2

 

3

 

4

 

 

bình luận