Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc(06/08/2021)

Ngày 02/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2021  / TT-BXD  về hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thiết lập và tổ chức thực hiện quản lý kiến ​​trúc.

Theo tư vấn thông tin, phương pháp xác định chi phí thiết lập và tổ chức thực hiện chế độ quản lý kiến ​​trúc như sau:

Chi phí lập quy chế kiến ​​trúc quản lý được xác định theo công thức:

TT-08-2021-TTBXD-2

Trong đó:

C qc : Chi phí lập quy chế kiến ​​trúc quản lý cần xác định; đơn vị tính: triệu đồng;

N : Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến ​​trúc ban hành tại Phụ lục I Thông tư này; đơn vị tính: triệu đồng / ha;

Q dt  : Quy trình kiến ​​trúc thiết lập quy trình quản lý; đơn vị tính: ha;

K i : Hệ thống điều chỉnh hệ thống kiến ​​trúc quản lý thiết lập được quy định tại Phụ lục I Thông tư này;

n: chi phí điều chỉnh số lượng.

Chi phí lập quy chế quản lý kiến ​​trúc xác định theo khoản 1 Điều này là chi phí tối đa để thực hiện công việc lập quy chế quản lý kiến ​​trúc nhưng chưa bao gồm thuế gia tăng giá trị. Tax plug-in giá trị gia tăng thực hiện theo quy định có liên quan.

Chi phí thiết lập chế độ quản lý kiến ​​trúc không bao gồm chi phí thiết lập danh mục công trình kiến ​​trúc có giá trị. Chi phí thiết lập danh mục công trình kiến ​​trúc có định hướng giá trị theo hướng dẫn tại Điều 4 Điều 3 Thông tư này.

Trường hợp quy mô diện tích của khu vực thiết lập kiến ​​trúc quản lý nằm trong khoảng giữa hai quy định tại Phụ lục I Thông tư này, thì định mức chi phí thiết lập kiến ​​trúc quản lý chế độ như sau:

Trong đó:

Nt: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc cần tính, đơn vị tính: triệu đồng/ha;

Gt: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc, đơn vị tính: ha;

Ga: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc cận trên, đơn vị tính: ha;

Gb: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc cận dưới, đơn vị tính: ha;

Na: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng với Ga, đơn vị tính: triệu đồng/ha;

Nb: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng với Gb, đơn vị tính: triệu đồng/ha.

Trường hợp quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc có quy mô diện tích lớn hơn quy mô được quy định tại Thông tư này hoặc trường hợp chi phí xác định theo định mức chưa phù hợp với yêu cầu công việc lập quy chế quản lý kiến trúc thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này.Việc lập, phê duyệt dự toán chi phí phải đảm bảo phù hợp với nội dung, khối lượng, yêu cầu công việc lập quy chế quản lý kiến trúc và các quy định khác có liên quan.

Chi phí tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung công việc tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc và các quy định có liên quan.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng xác định chi phí lập, thẩm định và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc:

Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc gồm chi phí điều tra khảo sát; chi phí cho những người tham gia thực hiện lập quy chế; chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại; văn phòng phẩm; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí đi lại, lưu trú; chi phí lưu trữ; chi phí hội nghị, hội thảo và một số khoản mục chi phí khác có liên quan.

Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định trên cơ sở quy mô diện tích, định mức chi phí ban hành tại Phụ lục I Thông tư này và các hệ số điều chỉnh, nếu có.

Trường hợp điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt thì chi phí lập điều chỉnh quy chế kiến trúc điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 70% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc mới tương ứng xác định theoquy định tại Thông tư này. Dự toán chi phí xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này.

Chi phí lập danh sách kiến ​​trúc công trình có giá trị hoặc bổ sung kiến ​​trúc công trình có giá trị vào danh sách kiến ​​trúc công trình có giá trị đã được phê duyệt xác định theo mức ban hành chi phí hành tại Phụ lục Tôi Thông tin này private. Chi phí kiểm tra, điều chỉnh công trình kiến ​​trúc danh mục có giá trị đã được phê duyệt xác định bằng 20% ​​chi phí thiết lập công ty kiến ​​trúc có giá trị phù hợp với sự xác định theo quy định tư vấn.

Xem chi tiết tại đây   Thông tư số 08/2021 / TT-BXD

Nguồn: MOC.GOV.VN

bình luận