Dự án thiết kế công trình công cộng (Trường học MNHK)(03/08/2021)

Công trình: Dự án công trình Trường Mầm non Hoàng Kim

Chủ trì: ThS. KTS Nguyễn Minh Đức

Năm thực hiện và hoàn thành Thiết kế vấn đề: 2018

Thực hiện đơn vị: Viện Nhà ở và công trình

TRƯỜNG MÂM NON HOÀNG KIM-VIÊN SỐ

bình luận