Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 09/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội(11/03/2020)

bình luận