Quyết định số 622/QĐ-BXD ngày 22/5/2020 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nhà ở (Hiệu lực 22.05.2020)(28/05/2020)

bình luận