Quyết định số 473/QĐ-BXD ngày 15/04/2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng (có Hiệu lực 15.04.2020)(22/04/2020)

bình luận