Quyết định số 1286/QĐ-BXD ngày 30/09/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệu lực 30.09.2020)(03/10/2020)

bình luận