Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 07/09/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Hiệu lực 07.09.2020)(21/09/2020)

bình luận